Hakaret Suçu - AVUKAT YUDUM SÖĞÜT

Hakaret Suçu


Merhabalar. Öncelikle herkesin Ramazan Bayramını kutlarım. Bayramda küslerin barışması, kırgınlıkların unutulması esastır. Tabiri caizse, bayram günlerinde bir sulh ortamı oluşur. Herkes birbirine karşı daha özenli davranır. Ancak diğer günler kişilerin birbirlerine karşı sarf ettikleri hakaret sözcükleri azımsanmayacak kadar çok maalesef. Hem de hakaret suçunu işlediklerini bilmeden..
Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) sekizinci bölümünde şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. (madde 125 - madde 131 arası)
TCK m. 125’de düzenlenen hakaret için düzenleme; ‘’(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 
(3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 
(4) (Değişik: 29/6/2005-5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. 
(5) (Değişik: 29/6/2005-5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.’’ şeklindedir.
TCK m. 126’da düzenlenen mağdurun belirlenmesi için düzenleme; ‘’(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.’’ şeklindedir.
TCK m. 127’de düzenlenen isnadın ispatı  için düzenleme; ‘’(1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 
(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.’’ şeklindedir.
TCK m. 128’de düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı için düzenleme; ‘’(1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.’’ şeklindedir.
TCK m. 129’da düzenlenen haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret için düzenleme; ‘’Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 
(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. 
(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.’’  şeklindedir.
TCK m. 130’da düzenlenen kişinin hatırasına hakaret için düzenleme; ‘’(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır. 
(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’  şeklindedir.
TCK m. 131’de düzenlenen soruşturma ve kovuşturma koşulu için düzenleme; ‘’(1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. 
(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.’’ şeklindedir.
Her ne kadar hakaret suçu ile ilgili maddeleri belirtmişsek de, gerek suç duyurusunda bulunmak gerekse de uygulamadaki işleyiş hakkında bilgi sahibi olmak için, hakaret suçuna uğrayan kişinin hak kaybına uğramaması amacı ile avukat meslektaşlarımızdan profesyonel bir destek alması gerekmektedir. Kendisine hakaret edildiğini düşünen kişinin elindeki delilleri nasıl kullanacağı, haklılığını nasıl ispat edeceği ve en önemlisi de nasıl suç duyurusunda bulunacağı konusunda hukuki bir yardım alması önem arz etmektedir.
Hepimiz için Hakkın yerini bulduğu günler dilerim. Günümüz güzel geçsin..
Bu Haftanın Sözü : ‘’Bir kalbi kazanmak ile kaybetmek arasında ince bir çizgi vardır; üslup.’’ Anonim

e-mail     : yudumsogut@gmail.com
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
05May

Hakaret Suçu

21Nis

Boşanma Sebepleri

14Nis

Vasiyetname Nedir

07Nis

5 Nisan Avukatlar Günü

31Mar

Arabuluculuk Nedir?

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Solistler